Samenwerken

Alleen ga je snel,
maar samen kom je verder

Misschien is het je al wel duidelijk geworden dat het Slim Energienet Roermond niet ‘even’ aangelegd wordt. Hiervoor is samenwerking nodig.

Schakels

Want naast het maken van afspraken met de bron van de restwarmte (Smurfit Kappa) en de huishoudens in het Tegelarijeveld (waaronder woningen van Wonen Zuid), moet er straks ook een compleet leidingwerk in de grond gelegd worden (Enpuls). Daarnaast is er een aparte energieleverancier die de warmte gaat aanbieden (EQUANS voorheen ENGIE) en zorgt de overheid (gemeente Roermond en de provincie Limburg) voor het verlenen van vergunningen. Kortom samenwerking is nodig om te komen tot een goed resultaat.

Duurzame energie

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Als samenwerkingspartners is het ons doel om woningen en bedrijven op een duurzamere manier te gaan verwarmen in dit geval met lokale restwarmte. Hiermee dragen we bij aan het landelijke doel om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen (waaronder gas).

Om te komen tot een goed resultaat hebben we een aantal uitganspunten benoemd. Waarden die we belangrijk vinden en waaraan we elke stap die we nemen toetsen.

Uitgangspunten

 • Betrouwbaar en veilig:

  eigenlijk heeft dit geen uitleg nodig, dit is het belangrijkste uitgangspunt.

 • Betaalbaar:

  de prijs die de warmte levert aan huishoudens en bedrijven moet eerlijk.

 • Duurzaam:

  het warmtenet draagt bij aan de klimaatdoelen. We streven naar een zo hoog mogelijke  CO2 reductie.

 • Open en transparant:

  het netwerk, de manier van samenwerken en het betrekken van alle partners gebeurt open en transparant.

“De energietransitie moet de komende jaren binnen onze provincie op vele manieren plaatsvinden. Ik ben ervan overtuigd dat de inzet van duurzame warmte hierin een vooraanstaande positie zal gaan innemen. Het SER-project in Roermond is hierbij erg belangrijk. Als dit project slaagt zullen er zeker meer volgen. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Carla Brugman - Rustenburg, voormalig gedeputeerde Provincie Limburg (Energie, Openbaar vervoer, Natuur en Water)

“Voor ons is een duurzame warmtetransitie veel meer dan een alleen technische uitdaging. Het komt direct in de leefomgeving van mensen en is een maatschappelijk vraagstuk. ENGIE is al tietallen jaren lokaal verankerd in Limburg en kiest er bewust voor om samen te werken met o.a. gemeentes, woningcorporaties, bedrijven en bewoners. Juist door het samen te doen borgen we maatschappelijke randvoorwaarden als wooncomfort, duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.”

Ruud Vleugels, directeur EQUANS Energy & Utility Partners

“Slim Energienet Roermond (SER) is een open samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven, woningcorporatie, overheden en netwerkbedrijf. Gezamenlijk leveren deze partijen een bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. Een project als SER biedt perspectief om de energietransitie echt te versnellen.”

Mark Bouw, manager Enpuls warmte infra

"Slim Energienet Roermond levert een substantiële bijdrage voor een gezondere toekomst en klimaat voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers van Roermond. Vanuit mijn rol werk ik graag mee aan de innovaties van warmtenetten waarbij we streven naar een goede balans tussen duurzaam en betaalbaar.  Samen met de inwoners, bedrijven, corporaties en partners versterken we elkaar en gaan we vol vertrouwen deze ontwikkelfase tegemoet waarbij we aftrappen met de bewoners in Tegelarijveld."

Rens Evers, wethouder gemeente Roermond (klimaat wijken en infrastructuur)

“Voor Smurfit Kappa Roermond Papier is duurzaamheid de aanjager van innovatie en samenwerking. De ontwikkeling van een laag temperatuur warmtenet in de stad Roermond is hier een mooi voorbeeld van. Smurfit Kappa draagt graag bij door haar restwarmte beschikbaar te stellen. Gezamenlijk zorgen wij er voor dat de gemeente verder verduurzaamd!”

Wouter Lap, algemeen directeur, Smurfit Kappa Roermond Papier

“Voor Wonen Zuid zijn onderwerpen als energie, duurzaamheid en betaalbaarheid erg belangrijk. Energiezuinige woningen leveren een bijdrage aan goed en betaalbaar wonen voor onze klanten. En dus wordt de financiële draagkracht van onze klanten verbeterd. Het aansluiten van een deel van onze woningen op het Slim Energienet Roermond geeft een effectieve invulling aan ons duurzaamheidsbeleid. Bijvoorbeeld door een mogelijke verbetering van het energielabel van de (gerenoveerde) woningen. En door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, met als doel een CO2-neutrale woningvoorraad. Een bijkomend voordeel is dat wij door deel te nemen aan de implementatie van SER bijdragen aan de verduurzaming van Limburg.”

Harold Lardinois, directeur Wonen Zuid
Onze partners

De kleine lettertjes